Atferdsvansker hos barn og unge

… med vekt på de voksnes rolle i relasjonen

Kurset tilbyr en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad og beskriver konkrete verktøy og mange eksempler som det er lett å kjenne seg igjen i. Kursene beskriver også Kontekstmodellen trinn for trinn

Innhold/temaer

Kursene bygger på boka: Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne (Holland 2013). Boka bygger på systemteori og er inspirert av evidensbaserte metoder.

  • Atferdsvansker hos barn og unge, begrepsavklaring, diagnoser og normalatferd
  • Hvordan forstår vi atferdsvansker?
  • Litt om systemteori og evidensbaserte metoder
  • Kartlegging av atferd Analyse av atferdsproblemer
  • Systemanalyse som basis for alle tiltak
  • Fra analyse til tiltak
  • Fokus på hva bevisste voksne kan få gjort noe med
  • Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsning og systemisk veiledning
  • Bevisste voksne
  • Relasjon mellom voksne og barn
  • Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne
  • Hvordan kartlegge varme og kontroll
  • Positivt fokus – så enkelt i teorien og så vanskelig i praksis
  • Bevisst bruk av positive tilbakemeldinger

Dette kurset passer for deg

Barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen, lærere, spesialpedagoger, rådgivere i PPT og barnevern, ansatte ved boliger og institusjoner og de som jobber med fosterhjem for barn og ungdom. Kurset passer også for de som jobber med enslige mindreårige flyktninger.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid; to ganger à tre timer. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.