Kompetanseplussmidler til næringslivet

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for bedrifter i alle bransjer som har fokus på kompetanse og utvikling av sine medarbeidere. Påfyll av kompetanse for arbeidstakerne er den beste investeringen bedrifter kan gjøre. Ordningen bidrar til at voksne i arbeid får en større trygghet i eksisterende arbeidsoppgaver og nødvendig kompetanse til å mestre nye krav og raske endringer i arbeidslivet.

Bedriftsintern opplæring har stor effekt på:

  • motivasjon og engasjement
  • involvering og forståelse av hele verdikjeden i virksomheten
  • kommunikasjon og samhandling
  • ansvarliggjøring av egne arbeidsoppgaver

Å søke om kompetansemidler kan være en krevende øvelse for bedriften. Som kompetanseleverandør med lang erfaring kan vi ta ansvar for hele prosessen fra kompetansekartlegging til søknad og gjennomføringen av opplæringen. I samarbeid med den enkelte bedrift skreddersyr vi kursinnhold basert på bedriftens behov.

Eksempler på kursinnhold med Kompetansepluss-midler

Lese og skriveforståelse

Opplæringens fokus er å øke deltakernes lese- og skriveforståelse av bedriftsintern dokumentasjon og beherske formelle krav til et mangfold av fagtekster, bransjerelatert dokumentasjon, HMS-instrukser osv. Eksempler på dette er større forståelse av internt opplæringsmateriell, arbeidsinstrukser, gjeldende lover og regler, kravspesifikasjoner, pålagte rapporter, skjemaer osv.

Kommunikasjon og samhandling

Temaer som er med å bygge god bedriftskultur og unngå misforståelser – selvinnsikt, problemløsing, forebygge konflikter, tydelighet, kommunikasjonsformer, medarbeiderens positive bidrag til arbeidskulturen, med mål om at den enkelte medarbeider kan delta aktivt i meningsutveksling, og ta ansvar i kommunikasjonen.

Tall og økonomiforståelse

Skal bidra til større forståelse for tall, matematisk og økonomisk informasjon i hverdagen, med mål om å kunne bruke kunnskapen til å gjøre egne vurderinger. Aktuelle temaer er grunnleggende tallforståelse, knyttet inn mot aktuell bransje, begrepsforståelse innenfor økonomi, prosentregning, kalkulering, forstå tabeller, statistikk og økonomiske illustrasjoner, enkle beregninger i regneark osv.

IT/digitale ferdigheter

Aktuelt innhold kan være Office-pakken/deler av Office-pakken, økt innsikt og bruk av Teams og kommunikasjon generelt i ulike digitale kanaler. Generell fokus på digital trygghet. Målet er at medarbeiderne kan forholde seg aktivt til digital informasjon og bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner med økt bevissthet i forhold til nettvett og digital dømmekraft.

Forkurs til fagbrev

Vi tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene i gjeldende læreplan, og har bl.a. fokus på faglig og mer formell lese- og skriveforståelse knyttet opp mot det enkelte fagområde og tilhørende bransje.

Yrkesrettet norskopplæring

Her tar vi utgangspunkt i yrkesprofilen til den enkelte deltager/bransje og har stor fokus på høyfrekvente ord og begrepsforståelse i arbeidshverdagen, både skriftlig og muntlig. Vi fletter inn daglige oppgaver på jobb i undervisningen og relevant materiell fra arbeidshverdagen, med innspill fra arbeidsgiver.

Kontakt oss

Vi hjelper bedriften med kartlegging av kompetansebehov og planlegging av søknad om Kompetansepluss-midler.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Leder bedrift

Tlf: 905 86 558

nm@k2kompetanse.no