Bedriftsintern opplæring

Med bedriftsintern opplæring får du innhold tilpasset dine medarbeidere og som vil dekke kompetansegapet på en best mulig måte.

Bedriftsintern opplæring gir ny kunnskap og kompetanse som bidrar til å styrke bedriften mot fremtidig krav og etterspørsel i markedet. Noen krav til kompetanse er myndighetspålagte og andre krav handler om å være en attraktiv arbeidsgiver, konkurransedyktig og i posisjon til å gjennomføre omstillinger eller omorganiseringer. Endringer i markedet skjer raskt og legger man gode planer for opplæring på kort og lang sikt, er bedriften bedre forberedt.

Gjennomføring

Det er viktig å definere hvilken kompetanse det er behov for, men det er også avgjørende å ha et bevisst forhold til hvordan denne kompetansen best kan tilegnes.

Når kompetanse behovet er definert og kartlagt, skreddersyr vi som fasilitator optimalisert innhold, i samarbeid med bedriften og kursholder. Bedriften bestemmer tidspunkt for gjennomføring, da fleksibilitet er en viktig faktor.

I gjennomføringen av bedriftsintern opplæring, legger vi stor vekt på varierte læringsmetoder, slik at vi kvalitets sikrer den enkelte medarbeiders tilnærming til kompetansen. I tillegg til den teoretiske delen, har vi praktiske oppgaver og legger til rette for samhandling og felles refleksjon. Det å diskutere jobbrelaterte saker, erfarings- og meningsutveksling er verdifullt for læringskulturen i bedriften og skaper en felles forankring hos alle kursdeltagere.

Undervisningsmuligheter

Vi tilbyr fleksible løsninger for bedriftens valg av «kursrom». Det kan være effektivt å gjennomføre opplæringen i egne lokaler eller mer hensiktsmessig på en av våre Campuser. Se oversikt over egne undervisningsmuligheter her.

Positive synergieffekter

Bedriftsinterne kurs byr på større læringsutbytte med skreddersydd innhold og at læring skjer i samhandling med kolleger. Når et team, en avdeling eller avdelinger på tvers, bygger kompetanse sammen gir det merkbare og positive synergieffekter. Studier viser at det bla bidrar til effektivitet og engasjement blant kollegaer, som igjen gir vekst for bedriften. Systematisk trening mellom samlinger, viser seg å ha stor effekt for den interne kompetanseutviklingen i bedriften.

Kontakt oss

Leder bedrift

Tlf: 905 86 558

nm@k2kompetanse.no