Ledelse

External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Oslo External Link Icon Sandefjord

Ledelse og samarbeid på flerkulturelle arbeidsplasser.

Norge er i dag et flerkulturelt samfunn med folk fra mer enn 200 land og regioner. Antall flerkulturelle arbeidsplasser øker raskt, og god håndtering av mangfold stiller særskilte krav til lederrollen. Mangfold kan gi nye løsninger og perspektiver på utfordringer, men ulike holdninger, atferd og kommunikasjonsmåter kan også føre til misforståelser, konflikter, forsinkelser og økonomiske tap.

God kulturell kompetanse – evnen til å samhandle effektivt med folk fra ulike kulturer – er viktig når du vil være sikker på hvilke kulturelle faktorer som påvirker samarbeid og kommunikasjon. Kurset tar for seg utfordringer som kan oppstå i flerkulturelle organisasjoner, mulige årsaker og hva som kreves for løse dem på best mulig måte.

Er du noen ganger usikker på om budskapet ditt blir forstått slik du mener at du har sagt det? Vil du ha mer kunnskap om hvordan norsk arbeidskultur oppfattes? Da er det godt å ha kulturell intelligens både som en del av lederens, og av organisasjonens «verktøykasse».

Innhold/temaer

 • ledelse av mangfold – hva innebærer egentlig det?
 • en flerkulturell arbeidsplass – utfordring eller mulighet?
 • lederrollen i et arbeidsmiljø med ulike verdisett, atferd, vaner og holdninger
 • norsk leder- og arbeidskultur og hvordan den kan oppleves i et flerkulturelt perspektiv
 • på hvilket nivå av synet på mangfold i din organisasjon?
 • hva er kultur?
 • ulikhet og komfortsoner
 • hva er «kulturell intelligens», og hvor kommer den til syne?
 • stereotypier og andre kulturelle «snubletråder» i et flerkulturelt landskap
 • kroppsspråk og kultur
 • synlige og usynlige kulturelle forskjeller
 • nasjonale kulturelle kjennetegn (Gert Hoefstede’s modell) og hvordan de påvirker samarbeid og kommunikasjon
 • praktiske tips og råd for god, flerkulturell ledelse

Dette passer for deg som

 • ønsker å begrense antall misforståelser, forsinkelser og konflikter du tror er kulturelt betinget på din arbeidsplass
 • vil ha en felles forståelse og bevissthet om ledelse i et flerkulturelt miljø
 • ønsker å forsterke dine kommunikasjonsferdigheter, hensiktsmessige på en flerkulturell arbeidsplass
 • vil ha en bredere flerkulturell forståelse som legger til rette for effektivitet og økt konkurransekraft

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to dager med 14 dagers mellomrom. Samlingene er meget praktisk tilrettelagt med relevant teori, tid til refleksjon, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Flerkulturell kompetanse

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

Kommunikasjon i team

Øk arbeidsgleden, få til endringer og sørg for at nøkkelansatte blir værende i i bedriften

Lær å jobbe strukturert med verdsettelse og bruke din egen hverdag som utgangspunkt for refleksjon. Lær om anerkjennelse på arbeidsplassen og få verktøy du kan bruke i hverdagen.

Innhold/temaer

79% av de ansatte føler seg ikke verdsatt på jobb. Oftest, er det ikke manglende vilje, men manglende verktøy for å vise verdsettelse ovenfor ansatte og kollegaer. Derfor, tar vi følgende temaer opp på seminaret:

 • Viktigheten av verdsettelse: forstå forskningen bak verdsettelse betydning for samarbeidet og prestasjoner på arbeidsplassen
 • De 5 språkene for verdsettelse: oversikt på og ned i dybden på de viktigste komponentene
 • Å jobbe med de 5 språkene: arbeidet med utfordringene med hva det innebærer å jobbe med verdsettelse på en måte som virker
 • Å få det til å sitte: hvordan bruke verdsettelsesverktøyene i hverdagen, på en måte som virker

Kurset passer for

Seminaret er et interaktivt og praktisk, som henvender seg til team, ledere og ansatte.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres over en dag kl. 10.00-16.00. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Kommunikasjon i team

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Prestasjonsledelse – vanene som suksessfaktor

External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg Down arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg

 

Kurset fokuserer på din utvikling som leder. Det handler om trening og det å bli utfordret.

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. En leder som lykkes med å utvikle en arbeidskultur der medarbeiderne både evne og lyst til å være i utvikling og stadig bli bedre oppnår bedre resultater. Forbedringen vil vises både i økonomi, atferd, trivsel og motivasjon. Kurset handler om å finne de riktige knappene å trykke på, trykke på knappene og å reflektere og lære underveis. Et viktig verktøy vil være utvikling av en personlig handlingsplan knyttet til din atferd og dine vaner som leder. De andre deltakerne på kurset vil være til hjelp i utviklingen av planen og du vil bli utfordret til å dele status for din utvikling med de andre deltakerne.

 • Prestasjonskultur – forståelse og kulturbærere
 • Verdier og konkrete spilleregler – fra fine ord til praktisk handling
 • Ledelse og selvledelse – tydelige ledere som skaper lyst til å prestere.
 • Motivasjon og menneskelige behov – det som driver oss
 • Vaner og endring av vaner – vanene som skaper gode resultater, dyttere som sikrer utvikling
 • Lederprofil med krav som stilles til en leder
 • Handlingsplan – Situasjon/Aktivitet/Mål
 • Kommunikasjon – forstå og bli forstått
 • Coachende ledelse – gode samtaler som har retning og skaper utvikling
 • Trening og restitusjon – trening på det vi skal være gode på. Det å være her og nå og «på» og «av»

Dette kurset passer for deg som

– er leder eller mellomleder med ansvar for utvikling av medarbeidere, prestasjoner og team
– ser behovet for å få flere leder verktøy
– er nysgjerrig på det som skaper lyst til å være i utvikling og vanene som bidrar til å skape de gode prestasjonene

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over 4 dager á 6 timer med 14 dagers mellomrom på følgende onsdager: 27/3, 10/4, 24/4 og 8/5.
Som en del av kurset utvikler du en handlingsplan (SAM – Situasjon, Aktivitet, Mål) basert på en lederprofil med krav som stilles til deg som leder.

Prestasjonsledelse – vanene som suksessfaktor

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Prosjektledelse med MS Project

External Link Icon Sandefjord External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo Down arrow icon
External Link Icon Sandefjord External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo
Prosjektledelse med MS Project

Få bedre kontroll, effektivitet og økonomi på dine prosjekter.

I kurset får du innsikt i og forståelse av viktige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. All vår erfaring tilsier at prosjektarbeid først og fremst læres ved praktisk erfaring. Derfor legger vi stor vekt på gruppearbeid der deltakerne tar i bruk det de tilegner seg på samlingene. Gruppearbeidene dreier seg om virkelige prosjekter som deltakerne selv har med. Deltakere øver seg på praktisk bruk av MSProject gjennom kurset.

Innhold/temaer

 • Generelt om prosjekter: typer, livssyklus, mål, suksesskriterier og suksessfaktorer.
 • Prosjektplanlegging: Prosesser, leveranseomfang, spesifikasjonsstruktur, arbeidsomfang, prosjektnedbryting, arbeidspakker og WBS, estimering av tid og kost, usikkerhetsprofil.
 • Tidsplanlegging: Nettverk, Gantt, milepæler, ressursplanlegging, fremdriftsmessig usikkerhetsprofil.
 • Usikkerhet i prosjekter: Hendelses- og estimatusikkerhet, teknikker for styring av usikkerhet og risiko, HMS, kontrakter.
 • Oppfølging av prosjekter: Oppfølgingsmetodikker, styringssløyfen, hvordan unngå forsinkelser og overskridelser.
 • De formelle rollene som prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, team og grupper, teamsammensetting.
 • Prosjektlederen: prosjektlederoppgaver, krav til prosjektleder.
 • IT-verktøy Microsoft Project

Dette kurset passer for deg som

– trenger verktøy og innsikt for å lede små og store prosjekter

– er prosjektledere, prosjektmedarbeidere, linjeledere og andre som på en eller annen måte er i inngrep med prosjekter

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over seks ganger med en uke mellom. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Prosjektledelse med MS Project

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Prosjektledelse nettundervisning

External Link Icon Nettundervisning Down arrow icon
External Link Icon Nettundervisning

Få bedre kontroll, effektivitet og økonomi på dine prosjekter.

I kurset får du innsikt i og forståelse av viktige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. All vår erfaring tilsier at prosjektarbeid først og fremst læres ved praktisk erfaring. Derfor legger vi stor vekt på gruppearbeid der deltakerne tar i bruk det de tilegner seg på samlingene. Gruppearbeidene dreier seg om virkelige prosjekter som deltakerne selv har med.

Innhold/temaer

 • Generelt om prosjekter: typer, livssyklus, mål, suksesskriterier og suksessfaktorer.
 • Prosjektplanlegging: Prosesser, leveranseomfang, spesifikasjonsstruktur, arbeidsomfang, prosjektnedbryting, arbeidspakker og WBS, estimering av tid og kost, usikkerhetsprofil.
 • Tidsplanlegging: Nettverk, Gantt, milepæler, ressursplanlegging, fremdriftsmessig usikkerhetsprofil.
 • Usikkerhet i prosjekter: Hendelses- og estimatusikkerhet, teknikker for styring av usikkerhet og risiko, HMS, kontrakter.
 • Oppfølging av prosjekter: Oppfølgingsmetodikker, styringssløyfen, hvordan unngå forsinkelser og overskridelser.
 • De formelle rollene som prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, team og grupper, teamsammensetting.
 • Prosjektlederen: prosjektlederoppgaver, krav til prosjektleder.
 • IT-verktøy Microsoft Project

Dette kurset passer for deg som

– trenger verktøy og innsikt for å lede små og store prosjekter

– er prosjektledere, prosjektmedarbeidere, linjeledere og andre som på en eller annen måte er i inngrep med prosjekter

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over seks ganger med en uke mellom. All undervisning er live via nettet hvor du følger undervisningen fra din egen PC uavhengig hvor du er. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Undervisning på nett gir muligheter for:

 • forelesninger live
 • interaktiv undervisning der du ser og kommuniserer med medstudenter og foreleser
 • forelesninger i opptak

Prosjektledelse nettundervisning

Right arrow icon

Seminar: Prestasjonskultur uten brems – vanene som suksessfaktor

External Link Icon Sandefjord Down arrow icon
External Link Icon Sandefjord

Foredrag med bevisstgjøring, diskusjoner og dialog. Gjennom arbeid med bedrifter og toppidrett har jeg erfart at fokus på å bygge gode vaner er avgjørende for å lykkes.

Viktigste temaene vi skal snakke om er:

Dine daglige vaner – en liten reise. Hvordan vanene oppstår og hvorfor vi har dem. Vaner i tanker, handlinger og motorikk. Pusten, en vane med mange muligheter. Autopiloten og selvkontrollen. Bygging og endring av vaner. Gode og dårlige vaner. Vanene som gjør at du lykkes.

Foredragsholder

Foredragsholder er Ole-Petter Henriksen fra Opbra as. Ole-Petter har mange års erfaring som leder av ulike virksomheter og som toppidrettstrener. De siste årene har han drevet konsulentvirksomhet der hovedtemaene har vært prestasjonskultur, gode vaner, motivasjon, visjon – verdier og spilleregler, ledertrening, mental trening, strategier og handlingsplaner og coaching/mentoring av ledere.

Gjennomføring

Seminaret gjennomføres på ettermiddagen onsdag 6.mars kl. 15.00-16.00, Kliinestadmoen 9, Sandefjord.

Seminar: Prestasjonskultur uten brems – vanene som suksessfaktor

Seminar: Prestasjonskultur uten brems – vanene som suksessfaktor

Right arrow icon

Smart endringsledelse

External Link Icon Sandefjord External Link Icon Bærum Down arrow icon
External Link Icon Sandefjord External Link Icon Bærum

Slik får du vellykkede utviklings- og endringsprosesser med atferdsøkonomisk tilnærming!

Stadig flere bedrifter bruker innsikt fra atferdsøkonomi på et bredt spekter av områder, blant annet markedsstrategier, insentiver, prising og kundeatferd. Forståelse av de psykologiske prinsippene som påvirker valg og atferd til kunder, ledere og medarbeidere kan gi alle organisasjoner et stort konkurransefortrinn.

På dette kurset får du praktisk innsikt i hva atferdsøkonomi er, og hvordan dette påvirker nær sagt alle beslutningsprosesser og resultater. Forståelse av atferdsøkonomi kan brukes til å påvirke organisasjonskulturen, identifisere vanetenkning, lage nye ideer for innhold og tjenester.

Innhold/temaer

 • Hva er atferdsøkonomi, og hva vi kan bruke det til?
 • Følelser; et underkjent drivstoff
 • Selvkontroll og autopilot hva styrer din hverdag? Hjernens to beslutningssystemer
 • Tankesettet betyr alt! En innføring «Growth og Fixed Mindset»
 • «Gullstandarden» for prestasjonsforbedring – hva må til?
 • 3 sikre trinn for varige endringer
 • 6 atferdsøkonomiske prinsipper til bruk i din arbeidshverdag
 • «Nudging»; Effektivt verktøy for å endre atferd uten å fjerne valgmuligheter. Små forandringer i omgivelsene som gjør det enkelt å ta smarte valg.

Dette kurset passer for deg som

 • Er ansvarlig for resultater, og har interesse for utvikling og vekst
 • Er leder, eller ansvarlig for utvikling av medarbeidere og team
 • Kjenner på utfordringen i en tid med hurtig forandring og usikkerhet
 • Har liten eller ingen erfaring med anvendt atferdsøkonomi, men vil vite hvordan dette kan skape bedre resultater for deg selv og din organisasjon

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over to ganger med 14 dagers mellomrom. I tillegg til kursdagene får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Inkludert i prisen er boken Mestringskoden. Som forberedelse til kurset skal deltakerne lese et kapittel fra boken Mestringskoden og besvare en mindre refleksjonsoppgave knyttet til dette.

Smart endringsledelse

Right arrow icon Right arrow icon
External Link Icon Porsgrunn External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg External Link Icon Drammen External Link Icon Bærum External Link Icon Oslo

Her får du en god innføring og oversikt på praktiske aspekter i lederrollen din.

Du får kunnskap om lederskap, kommunikasjon i team, salg og kundefokus og overordnet forståelse innen fagområdene HMS og økonomi. Kurset går over noe tid slik at du kan jobbe praktisk med temaene i egen jobb, prøve ut og ta med deg erfaringer tilbake i kurset

Innhold/temaer

 • en god første innføring i lederkompetanse og rolleforståelse
 • kommunikasjon
 • konflikthåndtering
 • salg for ikke-selgere og presentasjonsteknikk
 • økonomi
 • HMS

Dette kurset passer for deg som

– har et mellomlederansvar, er teamleder, avdelingsleder eller leder i en annen sammenheng – uten at du nødvendigvis har personalansvar

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over seks ganger med en uke mellom. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Tryggere i lederrollen

Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon Right arrow icon

Tryggere i lederrollen – butikksjef

External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg Down arrow icon
External Link Icon Sandefjord External Link Icon Tønsberg

Her får du en god innføring og oversikt på praktiske aspekter i lederrollen som butikksjef. Du møter andre som er eller ønsker å bli butikksjef. Det gir en unik mulighet for å lære av hverandre og bygge nettverk.

Du får kunnskap om lederskap, kommunikasjon i team, salg og kundefokus og overordnet forståelse innen fagområdene HMS og økonomi. Kurset går over noe tid slik at du kan jobbe praktisk med temaene i egen jobb, prøve ut og ta med deg erfaringer tilbake i kurset

Innhold/temaer

 • en god første innføring i lederkompetanse og rolleforståelse
 • kommunikasjon
 • konflikthåndtering
 • salg for ikke-selgere og presentasjonsteknikk
 • økonomi
 • HMS

Dette kurset passer for deg som

– er eller ønsker å bli butikksjef

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over seks ganger med en uke mellom. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen.

Tryggere i lederrollen – butikksjef

Right arrow icon Right arrow icon