Print Friendly version of featured image
KompetansebloggenDet er ledelsens oppgave å sørge for å ha rett kompetanse i eget hus

Det er ledelsens oppgave å sørge for å ha rett kompetanse i eget hus

FNs bærekraftsmål skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Det er et godt utgangspunkt som referanse for en god samfunnsutvikling der det offentlige og private spiller på lag.  

Regjeringen, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), høgskoler, universiteter o.a påpeker i stadig økende grad betydningen av kompetanseutvikling for å møte nåværende og fremtidige behov. NHO presiserer at det å jobbe strategisk og målrettet med kompetanseutvikling sikrer i større grad at bedriften har den kompetansen som trengs til enhver tid. 

NHOs kompetansebarometer konkluderer med at 6 av 10 NHO-bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov, 4 av 10 bedrifter med et udekket kompetansebehov sier de har tapt kunder eller markedsandeler, 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten og 2 av 10 har redusert virksomheten. Det foreslås som mest aktuelt å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte, dernest gjennom nyansettelser.   

I dette perspektivet hviler det et ansvar på ledelsen for alle store og små samfunnsaktører i å legge til rette for kompetanseutvikling i eget hus. Med ledelsen menes både eiere, styrer og daglig ledere. Kompetanseutvikling må derfor innarbeides som en del av strategien og som en naturlig del av hverdagen.  

Målrettet, relevant og systematisk kompetanseutvikling gjør virksomheten bedre skikket til å møte utfordringer, samtidig som det er personlig utviklende for den enkelte medarbeider.

Det å være en god leder betyr å besitte kompetanse for å drive vekst og utvikling i det daglige. Lederkompetanse er å sørge for bevisst kulturbygging med utgangspunkt i virksomhetens visjon, verdier og et tydelige samspill internt. I tillegg må lederen sørge for at det gjennomføres gode målprosesser der den enkelt medarbeider får eierskap til målet og det som skal til for å nå målet. Utvikling av medarbeidere skjer best der det gjennomføres systematisk trening på de områder som ønskes utviklet. Dersom du som leder i tillegg anvender coaching som metode i oppfølgingen av medarbeidernes utviklingsområder vil du gradvis oppleve mer selvstendige, bevisste og trygge medarbeidere som mestrer hverdagen på en bedre måte.  

I det daglige blir det daglig leder og ledergruppa sitt ansvar å sørge for at det planlegges og gjennomføres relevant kompetanseutvikling for måloppnåelse. Det krever ledere som innehar kompetanse, eller skaffer seg kompetanse, på å kartlegge, identifisere og prioriter nødvendige utviklingstiltak. Målrettet, relevant og systematisk kompetanseutvikling gjør virksomheten bedre skikket til å møte utfordringen samtidig som det er personlig utviklende for den enkelte medarbeider. 

Så til slutt blir evnen til å løfte blikket, og å følge med på det som skjer utenfor bedriften viktig både for bedriftens videre eksistens og endringsmulighet, og ikke minst det å være en aktiv samfunnsaktør i tråd med bærekraftsmålene.  

Artikkelforfatter: Per Ketil Berg

Del Innlegg